นายอำเภอปากช่อง ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ

นายอำเภอปากช่อง ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ

นายอำเภอปากช่อง รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ตำรงตำแหน่ง มาแล้ว 28 ท่าน ปัจจุบัน มีนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ ตำรงตำแหน่งนายอำเภอปากช่อง

ลำดับที่ชื่อ-สกุลระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1นายบรรยงก์ สู่พานิช18 ก.ย. 2500 - 30 พ.ย. 2506
2นายอนันต์ อนันตกูล6 ธ.ค. 2506 - 22 พ.ย. 2512
3นายจรินทร์ กาญจนโนทัย22 พ.ย. 2512 - 6 พ.ค. 2514
4นายวิโรจน์ อำมรัตน์27 พ.ค. 2514 - 9 พ.ค. 2516
5นายจรวย ยิ่งสวัสดิ์17 พ.ค. 2516 - 18 พ.ค. 2518
6นายไพฑูรย์ สุนทรวิภาต1 ธ.ค. 2518 - 10 ต.ค. 2520
7ร.ต.ชวลิต วิบุลประพันธ์22 ต.ค. 2520 - 1 มิ.ย. 2522
8นายวิเชียร เขาอินทร์3 มิ.ย. 2522 - 22 ส.ค. 2523
9ร.ต.เสนาะ ทิพภยะ1 ก.ย. 2523 - 8 ต.ค. 2527
10นายบุญธรรม ใจรักพันธ์8 ต.ค. 2527 - 5 ต.ค. 2529
11นายไพบูลย์ จินดารัตน์6 ต.ค. 2529 - 22 ม.ค. 2530
12นายสมบัติ ภมรบุตร16 ต.ค. 2530 - 22 ม.ค. 2532
13นายพงศ์โพยม วาศภูติ23 ม.ค. 2532 - 15 ต.ค. 2532
14นายอาวุธ วิวัฒน์วานิช16 ต.ค. 2532 - 1 ก.ค. 2533
15นายวิสุทธิ์ ตุลสุข2 ก.ค. 2533 - 24 มี.ค. 2534
16นายปัญญารัตน์ ปานทอง25 มี.ค. 2534 - 20 ต.ค. 2534
17นายวิทยา ขิณฑะแพทย์11 พ.ย. 2534 - 5 ต.ค. 2535
18นายวีรวัฒน์ วรรณกูล12 ต.ค. 2535 - 16 ม.ค. 2537
19นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์17 ม.ค. 2537 - 13 ต.ค. 2539
20นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง14 ต.ค. 2539 - 21 พ.ย. 2542
21นายพิบูลย์ชัย พันธุลี22 พ.ย. 2542 - 4 ก.พ. 2544
22นายไพบูลย์ ปัญจะ5 ก.พ. 2544 - 11 ต.ค. 2547
23นายสุพล ลีมางกูร1 พ.ย. 2547 - 25 ธ.ค. 2548
24นายประหยัด เจริญศรี26 ธ.ค. 2548 - 23 ต.ค. 2550
25นายคณีธิป บุณยเกตุ24 ต.ค. 2550 -23 ม.ค.2554
26นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ 2 พ.ค. 2554 - 14 ธ.ค. 2557
27นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว26 ม.ค. 2558 - 13 ต.ค. 2560
28นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ 16 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน
นายอำเภอปากช่อง คนปัจจุบัน Surapan Sillapasuwan
นายอำเภอปากช่อง คนปัจจุบัน Surapan Sillapasuwan

ภาพนายอำเภอ คนปัจจุบัน จาก Facebook https://www.facebook.com/surapan.sillapasuwan

Facebook แฟนเพจ ที่นี่ อำเภอปากช่อง