วัด ใน อำเภอปากช่อง

ชื่อวัดที่ตั้งวัดนิกายประเภทวัดเบอร์ติดต่อ
วัดกลางดงกลางดง ม.12 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดกุดคล้ากุดคล้า ม.5 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเกาะแก้วคงคารามม.1 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเกาะอุทการามม.17 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเกิดแก้วนิมิตม.7 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดแก่งกลางดงม.3 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดโกศลสิตารามม.4 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดขนงพระกลางม.5 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดขนงพระใต้ม.2 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดขนงพระเหนือม.1 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเขากะจะหนองมะค่า ม.10 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดเขาแก้วจุฬามณี(เขาจุฬามณี)ม.6 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเขาจันทร์หอมม.9 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเขาไทรสายัณห์ม.3 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดเขาน้อยคงคารามม.4 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเขาวงเจริญธรรม(เขาเจริญธรรม)ม.5 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเขาวงน้อย (หนองบอน)ม.3 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเขาวันชัยนวรัตน์ม.11 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโนโป่งตาลอง ม.1 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดคลองดินดำม.8 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดคลองตาลองม.1 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดคลองพลูม.15 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดคลองม่วงม.4 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดคลองยางม.3 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดคลองลึกม.6 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดคลองเสือม.9 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดคลองหินปูนม.1 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดคลองหินลาดม.4 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดคีรีวันต์ม.2 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดคีรีศรีรัตนารามม.4 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดคีรีสามัคคีธรรมม.7 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดโคกสง่าโคกสง่า ม.2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดโคกสูงโคกสูง ม.14 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดจันทึกม.1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดจิตสวัสดิ์ธรรมารามวังกะโล่ ม.9 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดซับใต้ม.6 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดซับน้ำเย็นม.14 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดซับพลูม.5 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดซับเศรษฐีม.1 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดซับสวองม.6 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดซับหวายม.5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดดงพญาเย็นภาวนารามน้ำพุ ม.1 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดดำเนินสถิตม.9 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดตะเคียนทองม.10 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดตะลุกแจงม.3 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดโต่งโต้นวังโต่งโต้น ม.11 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดไตรรัตน์ม.4 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดถนนโค้งม.8 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอุทุมพรพัฒนา ม.18 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดถ้ำไก่แก้วม.6 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดถ้ำเขาวงม.7 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดถ้ำซับมืดม.4 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดถ้ำไตรรัตน์หนองน้ำแดง ม.1 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดถ้ำเทพนิมิตม.5 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดถ้ำปิ่นแก้วม.2 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดถ้ำพรมประดิษฐ์ม.4 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดถ้ำพระธาตุม.11 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดถ้ำพระสิวลีราชโด ม.7 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดถ้ำเพชรพิมานม.6 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดถ้ำศิลาทองม.10 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดถ้ำอุดมสุขผ่านศึก ม.11 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดทรายทองม.1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดทองอ่อนสามัคคีม.9 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดท่างอยม.13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดท่าช้างม.12 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดท่ามะนาวม.10 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดท่ามะปรางค์ท่ามะปรางค์ ม.3 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดทุ่งข้าวฟางม.1 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเทพพิทักษ์ปุณณารามเขาพระ ม.9 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดเทพสถิตม.2 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเทวรูปทรงธรรมม.2 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเที่ยงธรรมพนาวันคลองดินดำ ม.8 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดไทยเดิมผดุงธรรมม.4 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดธารน้ำตก (หลังเหว)ม.10 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดธารอุทุมพรม.6 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดน้ำพุม.1 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดนิคมผัง 16หนองไม้เหลือง ม.13 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดนิเทศธรรม(นิเทศธรรมรสาราม)ม.4 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดโนนกระโดนม.4 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดบันไดม้าม.4 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดบ้านนานา ม.4 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดบ้านผาสุขบ้านผาสุข (ผัง 14) ม.2 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดบุ่งเตยม.1 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดบุญฤทธิ์ม.3 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดป่าเขาใหญ่คลองเพล ม.3 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดปางแกม.3 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดปางแจ้งม.5 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดปางอโศกม.1 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดป่าไผ่แดงม.1 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดป่าภูผาสูงลำตะพานหิน ม.13 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดป่าภูหายหลงซับสำราญ ม.11 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดป่าสถานีใหม่จันทึกม.3 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดป่าอำนวยผลม.4 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดโป่งกะสังโป่งกะสัง ม.6 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดโป่งตาลองม.1 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดโป่งวัวแดงม.6 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดผ่านศึกอนุกูลม.11 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดพญาเย็นพุทธารามพรหมปกาศิต ม.10 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดพรหมปกาศิตม.8 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดพิมพารามม.2 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดพุทธนิคมม.11 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดมกุฎคีรีวันโป่งตาลอง ม.1 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดมณีโชติอินทรารามบันไดม้า ม.4 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดมหาชัยวนารามม.2 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดมอตะเคียนม.8 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดมอทรายทองมอทรายทอง ม.10 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดมะค่าโพรงม.3 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดมิตรภาพวนารามม.7 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดลำตะพานหินม.6 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดลำทองหลางม.7 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเลือดไทยม.1 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดวงศ์เกษตรวงศ์เกษตร ม.2 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดวชิราลงกรณวรารามหนองน้ำแดง ม.1 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่องธรรมยุตพระอารามหลวง
วัดวังกะทะวังกะทะ ม.4 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดวังกะโล่ม.9 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดวังพิกุลทองม.9 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดวังเพิ่มวังเพิ่ม ม.5 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดวังมะนาวตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดวังสีสดม.3 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดวาปีธรรมารามหนองนกกระเต็น ม.16 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเวฬุวันม.1 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดศรีเจริญธรรมดอนสว่าง ม.14 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดศรีชัยมงคลหมูสี ม.15 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดศรีบุญญารามม.7 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดศรีมาศราษฎร์บำรุงม.8 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดศรีสกุณาสุทธารามโป่งกระทิง ม.12 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องธรรมยุตวัดราษฎร์
วัดศรีสำราญม.9 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดศิมาลัยทรงธรรมม.7 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดโศกน้อยม.5 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดสระน้ำใสสระน้ำใส ม.7 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดสองพี่น้องม.8 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดสอยดาวม.5 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดสามัคคีธรรมม.2 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดสายชนวนม.7 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดสิริธรรมคุณม.3 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองกระทุ่มม.2 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองกะจะม.10 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองกะโตวาม.5 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองแกม.6 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองขวางม.5 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองคุ้มม.2 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองจอก (ชัยมงคล)ม.6 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองซ่อมม.5 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองตอม.5 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองตอ(ซับหินแก้ว)ม.8 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองตะกูม.8 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองตาแก้วม.8 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองไทรม.4 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองมะค่าม.5 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองยางม.3 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองสองห้องม.13 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองสาหร่ายม.1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองหมากม.2 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหนองใหญ่ม.10 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหมูสีม.4 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหลังเขาม.8 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหัวโกรกม.7 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหัวป้างม.2 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหินดาดม.5 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดหินเพิงม.1 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดเหวปลากั้งม.10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์
วัดใหม่คลองยางม.3 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่องมหานิกายวัดราษฎร์